חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הצהרת משתמש

האתר calaotlv.com הינו אתר ברשת האינטרנט:

להלן פירוט מדיניות ביטול ההזמנה
ו/או החזרת מוצרים ותנאיהם:

 •  המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים, לרבות מוצרי ספורט של המותג קלאו, ושירותים נוספים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. 
 • בעל האתר ומפעילו הוא העסק קלאו ע”מ 558417788 שמשרדו הרשום ברח' הגבעה 19 כפר האורנים (להלן: "קלאו" או "מפעיל האתר)
 • המשך גלישה באתר, וביצוע כל פעולה, לרבות רכישה, שימוש או עיון באתר ובתכניו, מהווה הסכמת המשתמש לתנאי שימוש אלו. כל שימוש באתר ובתכניו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. במידה והמשתמש איננו מסכים לתנאי שימוש אלו, עליו לחדול מהמשך השימוש באתר ולצאת ממנו לאלתר.
 • תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בין מפעיל האתר לבין המשתמשים. לקוח ו/או משתמש הבוחר לרכוש מוצרים באתר, מצהיר כי מלאו לו 18 שנה וכי הוא כשיר לבצע פעולה משפטית מחייבת. במידה והלקוח מתחת לגיל 18, עליו להשיג אישורו של אפרטופורסו החוקי לביצוע הפעולה באתר, באופן שההתקשרות תתקיים באמצעות אפוטרופוס זה. במידה והמשתמש מתחת לגיל 18, על האפרוטורפס ו/או הוריו של המשתמש הקטין חלה האחריות המלאה בדבר ציות לתקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
 • במידה והמשתמש מפר תקנון זה, ו/או פועל באופן בלתי הולם ו/או פועל לפגוע בניהולו התקין של האתר, למפעיל האתר הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לבטל את האפשרות לבצע רכישות.
 • מפעיל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 • רכישת פריטים
 • על המשתמש המעוניין לבצע הזמנה באתר לבחור את הקולקציה הרצויה ולאחר מכן לבחור בפריט המבוקש, אשר יופיע ב"דף פריט", הכולל את פרטיו ומחירו. מפעיל האתר רשאי לעדכן את דף הפריט מעת לעת ובשיקול דעתו הבלעדי ללא מתן הודעה מוקדמת, לרבות הוספת והחסרת פרטים, שינוי מחירים ותעריפי משלוחים, עדכון צבעים ו/או מידות, והסרת מוצרים שאזלו מן המלאי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר למשתמש בעת ביצוע ההזמנה בעמדת התשלום.
 • על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לספק פרטים מזהים כגון שם מלא, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על הלקוח חלה האחריות הבלעדית לספק פרטים שלמים ומלאים בכדי לבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית, ונגד המוסרים פרטים אלו עלולים להינקט צעדים משפטיים, אזרחיים ופלילים כאחד לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעיל האתר עקב שיבוש הפעלת האתר.
 • המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, המשתמש רשאי בכל עת לבקש הסרתו מרשימת הדיוור.
 • מפעיל האתר משקיע מאמצים בכדי שהתמונות המוצגות ימחישו את הפריטים המוצגים באופן מדויק ככל הניתן, אך מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, וייתכנו שינויים הנובעים מהצגת המוצרים על גבי מחשב, לרבות שינויים בצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל.
 • המחירים באתר מוצגים במטבע שקל ישראלי חדש והם כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. למחיר הפריטים המוצגים יתווספו דמי משלוח במעמד סיום ביצוע ההזמנה.
 • הרכישה באמצעות האתר אפשרית באמצעות תשלום בכרטיס אשראי ו/או חשבון PAYPAL ו/או שובר מתנה שנרכש באמצעות האתר (להלן: "קרדיט") בלבד (להלן: "אמצעי התשלום"). 
 • מפעיל האתר רשאי לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידו ולפי שיקול דעתו הבלעדי, והוא רשאי להפסיק בכל עת מבצעים והטבות כאמור באופן מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת.
 • במעמד ביצוע ההזמנה יבצע מפעיל האתר בדיקה של אמצעי התשלום שנמסר על ידי הרוכש, ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי ו/או PAYPAL, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט הנרכש על ידו, יתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
 • עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמפעיל האתר יקבל אישור מהגורם הרלוונטי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים ביניהם. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי ו/או PAYPAL – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. 
 • ההזמנה תרשם במחשבי מפעיל האתר ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה מייד בסמוך לסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. במקרה של אי קבלת הודעת האישור במייל יש לפנות לשירות הלקוחות. 
 • יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של מפעיל האתר אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את מפעיל האתר. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של מפעיל האתר הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה.
 • מפעיל האתר רשאי לא לאשר/לבטל את ההזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים: (1) אם נפלה טעות, בתיאור המוצר או הפריט לרבות מחירו; ו/או (2) במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו; ו/או (3) כאשר ביצוע ההזמנה נעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או (4) אם כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש ו/או (5) אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש ו/או (6) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או (7) המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ו/או (8) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע מונהו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו ו/או (9) אם לפי דעת מפעיל האתר, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג' ו/או (10) בכל מקרה אחר המזכה בביטול על פי דין או מכל סיבה אחרת שהיא על פי שיקול דעתו. 
 • הודעה בדבר ביטול ההזמנה במקרים אלו תימסר למשתמש וכל חיוב שחויב בו הלקוח בפועל יבוטל. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת מפעיל האתר. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד מפעיל האתר ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. 
 • האתר נועד אך ורק לרכישות פרטיות ולא לשימוש מסחרי ו/או רכישות המיועדות למכירה חוזרת. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה. מכירת מוצרים לצד ג' לאחר רכישתם באתר אסורה בהחלט.
 • מפעיל האתר משתדל לוודא כי כל הפרטים, התיאורים ותמונות המוצרים המופיעים באתר הינם נכונים. עם זאת, ייתכנו שגיאות בתיאור או בתמונות המוצרים באתר. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ואינן מחייבות באופן כלשהו את מפעיל האתר.
 • תמהיל המוצרים המוצג באתר והמצע למכירה בו, נתון לשיקול דעתו של מפעיל האתר, אשר רשאי לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר מידות ו/או צבעים וכיוצא באלה והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
Scroll to Top
PIECE OF HEAVEN – COMING SOON
STUDIO EMANUELLE – COMING SOON
CALAO TLV ©

!Get 10% Off

הצטרפו לקהילה שלנו וחסכו
 10% בהזמנה הראשונה שלכם.