תקנון האתר

תקנון מדיניות ושימוש:

 1. הצהרת משתמש
  • האתר calaotlv.com הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים, לרבות מוצרי ספורט של המותג קלאו, ושירותים נוספים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. 
  • בעל האתר ומפעילו הוא העסק קלאו ע”מ 558417788 שמשרדו הרשום ברח' הגבעה 19 כפר האורנים (להלן: "קלאו" או "מפעיל האתר)
  • המשך גלישה באתר, וביצוע כל פעולה, לרבות רכישה, שימוש או עיון באתר ובתכניו, מהווה הסכמת המשתמש לתנאי שימוש אלו. כל שימוש באתר ובתכניו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. במידה והמשתמש איננו מסכים לתנאי שימוש אלו, עליו לחדול מהמשך השימוש באתר ולצאת ממנו לאלתר.
  • תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בין מפעיל האתר לבין המשתמשים. לקוח ו/או משתמש הבוחר לרכוש מוצרים באתר, מצהיר כי מלאו לו 18 שנה וכי הוא כשיר לבצע פעולה משפטית מחייבת. במידה והלקוח מתחת לגיל 18, עליו להשיג אישורו של אפרטופורסו החוקי לביצוע הפעולה באתר, באופן שההתקשרות תתקיים באמצעות אפוטרופוס זה. במידה והמשתמש מתחת לגיל 18, על האפרוטורפס ו/או הוריו של המשתמש הקטין חלה האחריות המלאה בדבר ציות לתקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
  • במידה והמשתמש מפר תקנון זה, ו/או פועל באופן בלתי הולם ו/או פועל לפגוע בניהולו התקין של האתר, למפעיל האתר הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לבטל את האפשרות לבצע רכישות.
  • מפעיל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 2. רכישת פריטים
  • על המשתמש המעוניין לבצע הזמנה באתר לבחור את הקולקציה הרצויה ולאחר מכן לבחור בפריט המבוקש, אשר יופיע ב"דף פריט", הכולל את פרטיו ומחירו. מפעיל האתר רשאי לעדכן את דף הפריט מעת לעת ובשיקול דעתו הבלעדי ללא מתן הודעה מוקדמת, לרבות הוספת והחסרת פרטים, שינוי מחירים ותעריפי משלוחים, עדכון צבעים ו/או מידות, והסרת מוצרים שאזלו מן המלאי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר למשתמש בעת ביצוע ההזמנה בעמדת התשלום.
  • על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לספק פרטים מזהים כגון שם מלא, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על הלקוח חלה האחריות הבלעדית לספק פרטים שלמים ומלאים בכדי לבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית, ונגד המוסרים פרטים אלו עלולים להינקט צעדים משפטיים, אזרחיים ופלילים כאחד לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעיל האתר עקב שיבוש הפעלת האתר.
  • המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, המשתמש רשאי בכל עת לבקש הסרתו מרשימת הדיוור.
  • מפעיל האתר משקיע מאמצים בכדי שהתמונות המוצגות ימחישו את הפריטים המוצגים באופן מדויק ככל הניתן, אך מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, וייתכנו שינויים הנובעים מהצגת המוצרים על גבי מחשב, לרבות שינויים בצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל.
  • המחירים באתר מוצגים במטבע שקל ישראלי חדש והם כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. למחיר הפריטים המוצגים יתווספו דמי משלוח במעמד סיום ביצוע ההזמנה.
  • הרכישה באמצעות האתר אפשרית באמצעות תשלום בכרטיס אשראי ו/או חשבון PAYPAL ו/או שובר מתנה שנרכש באמצעות האתר (להלן: "קרדיט") בלבד (להלן: "אמצעי התשלום"). 
  • מפעיל האתר רשאי לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידו ולפי שיקול דעתו הבלעדי, והוא רשאי להפסיק בכל עת מבצעים והטבות כאמור באופן מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת.
 3. במעמד ביצוע ההזמנה יבצע מפעיל האתר בדיקה של אמצעי התשלום שנמסר על ידי הרוכש, ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי ו/או PAYPAL, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט הנרכש על ידו, יתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
 4. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמפעיל האתר יקבל אישור מהגורם הרלוונטי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים ביניהם. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי ו/או PAYPAL – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. 
 5. ההזמנה תרשם במחשבי מפעיל האתר ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה מייד בסמוך לסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. במקרה של אי קבלת הודעת האישור במייל יש לפנות לשירות הלקוחות. 
 6. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של מפעיל האתר אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את מפעיל האתר. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של מפעיל האתר הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה.
 7. מפעיל האתר רשאי לא לאשר/לבטל את ההזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים: (1) אם נפלה טעות, בתיאור המוצר או הפריט לרבות מחירו; ו/או (2) במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו; ו/או (3) כאשר ביצוע ההזמנה נעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או (4) אם כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש ו/או (5) אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש ו/או (6) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או (7) המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ו/או (8) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע מונהו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו ו/או (9) אם לפי דעת מפעיל האתר, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג' ו/או (10) בכל מקרה אחר המזכה בביטול על פי דין או מכל סיבה אחרת שהיא על פי שיקול דעתו. 
 8. הודעה בדבר ביטול ההזמנה במקרים אלו תימסר למשתמש וכל חיוב שחויב בו הלקוח בפועל יבוטל. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת מפעיל האתר. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד מפעיל האתר ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. 
 9. האתר נועד אך ורק לרכישות פרטיות ולא לשימוש מסחרי ו/או רכישות המיועדות למכירה חוזרת. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה. מכירת מוצרים לצד ג' לאחר רכישתם באתר אסורה בהחלט.
 10. מפעיל האתר משתדל לוודא כי כל הפרטים, התיאורים ותמונות המוצרים המופיעים באתר הינם נכונים. עם זאת, ייתכנו שגיאות בתיאור או בתמונות המוצרים באתר. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ואינן מחייבות באופן כלשהו את מפעיל האתר.
 11. תמהיל המוצרים המוצג באתר והמצע למכירה בו, נתון לשיקול דעתו של מפעיל האתר, אשר רשאי לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר מידות ו/או צבעים וכיוצא באלה והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

שירות לקוחות 

 1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של קלאו בדוא"ל:calao.corp@gmail.com  או בטלפון 054-7949023  בשעות פעילות בימים א' עד ה' בין השעות 10:00 עד 16:00, ובימי ו' בין השעות 9:00 עד 14:00 . מומלץ ליצור קשר עם שירות הלקוחות באמצעות משלוח הודעת ווטסאפ. 

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושו של קלאו בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. 
 2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם קלאו בלא קבלת הסכמת קלאו מראש ובכתב. 
 3. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בלא לקבל את הסכמת קלאו מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. 
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של קלאו מראש ובכתב. 
 5. דומיין האתר, האתר, שם המותג (Calao), סימני המסחר של קלאו (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' – הם כולם רכושו של מפעיל האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו כן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מפעיל האתר נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינו הרוחני של בעל המותג ו/או של צד ג' שהוא שאישר את השימוש בהם לו או למי מטעמו.

מסירת פרטים, תקשורת שיווקית ופרסומים, דיוור ומנגנון ההסרה מרשימת התפוצה

 1. על מנת לבצע רכישה באתר, על המשתמש לבצע תהליך הרשמה במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים, בין היתר, לשם משלוח המוצרים לידיו והחיוב הכספי בגינם.
 2. המשתמש מתחייב לשפות את מפעיל האתר בגין כל נזק שיגרם לו עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר. היה ועקב מסירת פרטים מוטעים, ייאלץ מפעיל האתר לבצע שילוח נוסף להזמנה, יחויב המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח וטיפול.
 3. בעת ההרשמה לאתר, או בשלב ביצוע ההזמנה מוצגת בפני המשתמש אפשרות הרשמה לדיוור רשמי שלCalao ניוזלטר באמצעות האתר, הכולל בין היתר, הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים, הטבות, מבצעים, הצעות ושלל עדכונים בנוגע למוצרים. יובהר כי משתמש האתר שיבחר להצטרף לרשימת התפוצה באמצעות האתר, בעצם מסירת פרטי דוא"ל ו/או טלפון נייד לאתר, נותן את הסכמתו לקבלת דיוור (בין אם כללי ובין אם מותאם אישי), באופן המהווה את ההסכמה כנדרש בהתאם להוראת סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. 
 4. משתמש שמסר את פרטיו יהא זכאי לדרוש בכל עת מחיקת פרטיו מרשימת הדיוור הישיר של המותג בערוץ הרלוונטי בכפוף לאמור בפרק מדיניות הפרטיות להלן. 
 5. למען הסר כל ספק יובהר כי הודעות אינפורמטיביות הנשלחות על ידי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, לרבות חברת השליחויות, הכרוכות במכירת ו/או אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש, לרבות באמצעות דוא"ל ו/או SMS, והינן בקשר עם שרשרת הפעולות במסגרת הליך ההזמנה ועד למסירת המוצר למשתמש בפועל, לרבות בדבר קבלת ההזמנה, בדיקתה, אישורה, אימותה, תזכורת וכו', לא מהוות "מסר פרסומי" ו/או דבר פרסומת בכל דרך שהיא והמשתמש מאשר בזאת משלוח וקבלת הודעות כאמור.

מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע

 1. מפעיל האתר ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. 
 2. פרטיו האישים של המשתמש (דואר אלקטרוני ו/או מספר נייד בלבד), יישמרו על פי בקשת המשתמש באתר לטובת דיוור ישיר. להסרה יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות במייל:calao.corp@gmail.com ביצוע ההסרה עתיד להימשך כ-14 ימי עבודה, מיום קבלת הפנייה.
 3. על מנת להגן על סודיות המידע, פועל מפעיל האתר באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת האתר. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות של מפעיל האתר מאחר והוא נעזר בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. 
 4. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של מפעיל האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי מפעיל האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר. 
 5. במקרים הנובעים מכוח עליון, מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. 
 6. מפעיל האתר מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. 
 7. למרות האמור לעיל, מפעיל האתר יהיה רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעיל האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי מעפילת האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מפעיל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. 
 8. כמו כן, מפעיל האתר יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 9. מפעיל האתר מתקין חבילות קטנות של מידע, המוכרות גם כ-"cookies", על המחשבים של המשתמשים ועל מכשירי המובייל. מדובר בנוהל סטנדרטי הנהוג בקרב כל חנויות האינטרנט.
 10. cookies הן חלק בלתי נפרד מהאתר ולמעשה מאפשרות למפעיל האתר לייצר עבור המשתמש חוויית קנייה ברמה הגבוהה והאיכותיות ביותר. 
 11. באמצעות התרת מנגנון זה, מפעיל האתר יכול לנתח את התנהגות הקנייה והחיפוש של כל לקוחותיו ולהתאים להם את חווית המשתמש הנכונה ביותר עבורם. כל המבצע שימוש באתר מצהיר בזאת כי הוא מכיר את מדיניות ה-cookies ומקבל אותה.
 12. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
 13. מפעיל האתר מייחס חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחות Calao. כל מידע המתקבל באתר, בין אם נמסר על-ידי הלקוח ובין אם נאסף על-ידי cookie בעת שימוש באתר, הוא לשימוש בלעדי של אתר לצורך תיעוד רכישות הלקוח וכן לטובת מבצעים עתידיים (כפוף למתן הסכמת הלקוח להיכלל ברשימת התפוצה של האתר). מפעיל האתר מתחייב שהנתונים ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידו לגורמים שלישיים חיצוניים כלשהם. מפעיל האתר לא מוכר, מעביר, משכיר או סוחר במידע עם צדדים שלישיים כלשהם.
 14. מפעיל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. באתר מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע באמצעות אמצעי אבטחה טכנולוגייים וארגוניים מתקדמים הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו, ניצול מקרי או מכוון, אובדן והרס. 
 15. עם זאת, מובהר כי הפעולות שנוקט מפעיל האתר לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, מפעיל האתר אינו מתחייב כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו, חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, מפעיל האתר ממליץ למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.
 16. מפעיל האתר לא יישא באחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או הנובעים מכח עליון. והאתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמשים בו ו/או למי מטעמם עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 17. עוד יובהר כי הגלישה והשימוש באתר כפופים לאיסוף נתונים שגרתי על ידי גוגל אנליטיקס ולתנאי השימוש שלה.

הגבלת אחריות

 1. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר ו/או עקיף תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או שימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות עילה חוזית ו/או נזיקית). מפעיל האתר אינו נושא בכל אחריות או חובות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין מפעיל האתר אחראי לכל מידע והודעה אשר יועלו משתמש חיצוני ככל שיעלו.
 2. מפעיל האתר אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר. 

דין ושיפוט 

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. 
 2. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

שונות

 1. תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה חלים על השימוש באתר באמצעות כל מכשיר אלקטרוני המאפשר גישה לרשת האינטרנט (מחשב, טלפון סלולארי, טאבלט, מחשבי כף יד וכיו"ב) וכן באמצעות כל סוגי הדפדפנים ואמצעי התקשורת. 
 2. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי תקנון זה, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר.
 3. מפעיל האתר עושה כל שביכולתו לוודא כי המידע המוצג באתר הינו המידע המדויק והשלם ביותר, אך לעתים עלולים להופיע אי דיוקים ו/או שגיאות ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות הנובעת מהן או קשורה אליהן- ט.ל.ח.
 4. מפעיל האתר הוא הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.
 5. כל התנהגות של מפעיל האתר לטובת משתמש האתר בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור מצידה על האמור בתקנון זה.
 6. במידה ויחולו תקלות מחשוב אשר ימנעו באופן זמני שימוש באתר תפעל, מפעיל האתר לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגדה בקשר לאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן. 
 7. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי Calao ו/או מי מטעמה, בקשר עם תנאי השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האתר, לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 8. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה כלי פרשני כלשהו.
 9. היה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כלשהי שחלק כלשהו מתנאי השימוש דלעיל אינו תקף ו/או אינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשללו תוקפם או הוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר הסעיפים יישארו בתוקפם המלא.
 10. מפעיל האתר רשאי להפסיק את פעולת האתר בכל עת ללא הודעה מראש. הזמנות שבוצעו עד למועד הפסקת הפעילות תכובדנה בהתאם להוראות תקנון זה.
 11. רישומי השרת עליו מתנהל האתר, בדבר הפעולות המתבצעות ע"י הלקוח באמצעות האתר, יהוו ראיה לכאורה לעשיית הפעולות על ידו.
 12. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יקרא אף בלשון נקבה וכל האמור בתקנון זה בלשון יחיד יקרא אף בלשון רבים, הכל בשינויים המחויבים לצורך כך.

מדיניות הביטולים, השינויים וההחזרים:

להלן פירוט מדיניות ביטול ההזמנה ו/או החזרת מוצרים ותנאיהם:

 1. ביטול עסקת הרכישה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בדוא"ל: corp@gmail.com. בנסיבות כאמור המשתמש יזוכה בסכום הרכישה כולל דמי המשלוח, בניכוי 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם, בגין העסקה. 
 2. במקרה של ביטול עסקת הרכישה מכל סיבה שהיא לאחר שנשלח המוצר אל המשתמש, בתנאי שאריזתו לא נפתחה, הוא יהא רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לחנות הדגל ובמקרה כאמור מסכום ההחזר ינוכו דמי משלוח ובנוסף מכל החזרה ינוכו 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם. 
 3. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק – לכרטיס האשראי/ חשבון PAYPAL, בו בוצעה ההזמנה בלבד ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. 
 4. כאמור הזיכוי או קרדיט לשימוש (לפי העניין) יינתן בתנאי שהמוצר שסופק יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התוויות עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, המשתמש לא יהא זכאי לזיכוי כלשהו (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי- קרדיט). 
 5. ניתן להחזיר את המוצר הניתן להחזרה בהתאם לתקנון זה ועל פי הדין – כל עוד לא נעשה בו שימוש כזה או אחר, באריזתו המקורית ללא פגמים כפי שהתקבלה – תוך 14 ימים מקבלתו. מפעיל האתר יהיה בעל שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט בנוגע למצב הסחורה המוחזרת. פריטים ומוצרים אשר יגיעו לאחר שימוש כלשהו ו/או סממנים לשימוש כאמור, כגון עם לכלוך ו/או עקבות ו/או סימן אחר, לא ניתן יהיה להחזירם ולא יזכו את המשתמש בסכום הרכישה- הכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של מפעיל האתר.

מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה, ניתנים להחזרה/החלפה תוך 48 שעות מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן. 

 1. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית.
 2. יצויין ויודגש : כל החזר/זיכוי מצריך ומחייב הצגת חשבונית הרכישה.

בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של קלאו.

מדיניות משלוחים:

 1. מפעיל האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו, לכתובת שהלקוח מסר בעת ההזמנה. עם העברת ההזמנה לשילוח תשלח הודעת דוא"ל למשתמש.
 2. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, גם אם הוזמן יותר מפריט.
 3. מפעיל האתר יספק למשתמש את הפריטים באמצעות גוף משלח עצמאי. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההספקה, יחול על אספקת המוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעיל האתר יקבע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי את יעדי אספקת הפריטים בישראל ומחוץ לשטחי ישראל. בכל הקשור להזמנות בתחומי מדינת ישראל, אזורי החלוקה יקבעו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר ו/או חברת שילוחים עמה הוא יבחר לעבוד. במידה ומדובר על יישובים רחוקים – יישובי הערבה, אילת ויישובים ברמת הגולן ו/או אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או יישובים נוספים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באופן פרטני שיתואם עם הלקוח.
 5. אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 5 ימי עסקים). במקרים חריגים בהם ישנה חשיבות למשלוח בהול, אפשר ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות לבדיקת אפשרות לזרז את המשלוח.
למען הסר כל ספק "יום עסקים" לעניין תקנון זה הינם ימים א' עד ה', לא כולל ערבי חג, חגים וימי שבתון.
 1. מפעיל האתר אינו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, ולא תינתן פיצוי ללקוח על עיכובים של חברות השילוח.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מסכים כי מפעיל האתר לא יהיה אחראי לעיכוב באספקת המוצר בשל אירועים שאינם בשליטתו, כגון שביתה או השבתה, תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב, פעולות איבה ו/או כוח עליון, כגון מלחמה, שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב.
 3. מובהר כי אספקת הפריטים יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של מפעיל האתר. מוסכם כי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו תהא רשאי לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתו, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.